Dotacje

Spółka realizuje obecnie projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dane Projektu

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: Internacjonalizacja MŚP

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: Modele biznesowe

Instytucja, w której wniosek został złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu: “Rozszerzenie działalności eksportowej spółki M4B” (RPMA.03.02.02-14-6527/16)

Cele projektu

Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest wejście na zewnętrzne rynki z nowoczesnymi produktami, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych takich jak:

• Zwiększenie sprzedaży produktów, a tym samym obniżenie kosztów jednostkowych;

• Wykorzystanie potencjału Firmy;

• Rozwój firmy – nawiązanie współpracy z nowymi zagranicznymi pośrednikami sprzedaży, bezpośrednimi odbiorcami produktów, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia;

• Poprzez sprzedaż eksportową uda się uzyskać wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, które stanowią własność intelektualną M4B; Docelowo marki własne będą miały szansę zostać produktem eksportowym także przeznaczonym do sprzedaży detalicznej;

• Poznanie strategii działań konkurentów działających na rynkach zagranicznych; zwiększy się elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie na międzynarodowym rynku digital signage oraz dostosowanie do panujących trendów;

• Szybsze pozyskiwanie informacji o nowych technikach marketingowych, metodach sprzedaży i dystrybucji; bieżący kontakt z najnowszymi trendami światowymi korzystnie wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zapewni jego przewagę konkurencyjną wobec podmiotów krajowych;

• Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, jako firmy aktywnej na rynku międzynarodowym;

• Przyczynienie się do promocji Polski w Europie i na świecie, jako producenta i dystrybutora produktów opartych na najnowszych osiągnięciach sfery badawczo-rozwojowej oraz jako państwa proinnowacyjnego, a tym samym przyciągnięcie do Polski wielu inwestorów;

• Dzięki eksportowi produktów Spółka pozytywnie wpłynie na wizerunek polskich wyrobów i polskich przedsiębiorców poza granicami kraju. Oferowane produkty charakteryzują się również wyjątkowo wysoką jakością, dzięki czemu powinny one pozytywnie wpływać na wizerunek Polski i Mazowsza.

Planowane efekty:

Rozwój eksportu przedsiębiorstwa M4B pozwoli na realizację celów projektu, a najważniejsze wśród nich to zwiększenie przychodów i dochodów, a w efekcie nowych inwestycji, poprawa wizerunku i dalszy rozwój firmy. Firma w wyniku prowadzonych działań o charakterze eksportowym zacznie obsługiwać rynki zagraniczne. W wyniku zaprojektowanych działań eksportowych szacuje się, że przedsiębiorstwu uda się podpisać co najmniej 5 długoterminowych kontraktów handlowych na kwotę 100 000 zł. Pozytywnym, zewnętrznym efektem rozwoju eksportu spółki będzie wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych. Dzięki eksportowi produktów charakteryzujących się innowacyjnością oraz wysoką jakością, spółka pozytywnie wpłynie na wizerunek polskich wyrobów i polskich przedsiębiorców poza granicami kraju.

Całkowita wartość projektu: 609 292,80 zł Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 495 360,00 zł.

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 222 862,45 zł

Zaufali nam:

Click here to add your own text

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zadzwoń: +48 22 245 45 00